دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در ایرانیان اراده کنند می توانند ...
نظر« دکتر شفیعی کدکنی» ، استاد فرهیخته و ادیب بلند آوازه و بی مثال ایران در ارتباط با حضور در انتخا...
- یک نظز اضافه کرد در ایرانیان اراده کنند می توانند ...
نظر« دکتر شفیعی کدکنی»  ، استاد فرهیخته و ادیب بلند آوازه و بی مثال ایران در ارتباط با حضور در انتخا...